Κατανοώντας τις βασικές αρχές της φωτογραφίας

Κατανοώντας τις βασικές αρχές της φωτογραφίας

Κατανοώντας τις βασικές αρχές της φωτογραφίας με έναν πολύ έυκολο πίνακα.
Μπορούμε να δούμε τις ιδιότητες του διαφράγματος της ταχύτητας και του ISO.